+386 (0)40 606 091      |       info@visitpreddvor.si
Kulturna dediščina Narava Aktivnosti Dnevni izleti Nastanitev Kulinarika Aktualno Galerija

RAZPIS ZA NAJEM GRADU DVOR

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1 – Ur.l. RS št. 11/18 s spremembami) in 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS št. 31/18), objavlja Zavod za turizem Preddvor, Dvorski trg 3, 4205 Preddvor naslednjo

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

1. Naziv in sedež organizatorja 

Zavod za turizem Preddvor, Dvorski trg 3, 4205 Preddvor (kot upravljalec nepremičnine grad Dvor).

2. Opis predmeta oddaje

Predmet oddaje so poslovni prostori v pritličju in v 1. nadstropju gradu Dvor v Preddvoru, Dvorski trg 6, 4205 Preddvor. Prostori se delijo na sklope:

Sklop 1:
Kavarna, prostor v izmeri  91 m2 od tega servisni del 12 m2. Možno je lokal razširiti na zunanji del- zunanja terasa v okvirni izmeri 100 m2. Oprema za najemnika bo nameščena naknadno, najkasneje do konca junija 2021. Najemnik zagotovi drobni inventar in dodatno opremo, ki jo potrebuje in ni zavedena v informativnem seznamu opreme – priloga tega razpisa. 

Sklop 2:
Poročni turizem – najem prostorov:
- Poročna dvorana
- Lepotilnica in toaletni prostori
- Viteška dvorana – plesna dvorana
- Mala slavnostna sprejemnica
- Amorjeva terasa
- Antoniettina sobana
- Dve kapeli in
- Dve lovski sobi

Sklop 3:
Trgovina lokalnih izdelkov z lekarno.  Lekarna obsega tudi prostor, ki bo opremljen in je v njem razstava alkimistične opreme. 

Sklop 4: 
Galerija – v galeriji bodo razstavljena tudi dela lokalnih umetnikov. 

3. Cena najema

Cena najema se opredeli kot mesečna najemnina. Najemnik sklopa 1 nosi 80%, najemnik sklopa 2 nosi 20% stroškov povezanih z izvajanjem dejavnosti. Stroški so predvsem stroški vode, elektrike, komunale, NUSZ. 
Izhodiščne neto cene najema po sklopih: 
Sklop 1: minimalno 1000,00 €/mesec + stroški
Sklop 2: minimalno 1000,00 €/mesec + stroški
Sklop 3: minimalno 100,00 €/mesec + stroški 
Sklop 4: minimalno 100,00 €/mesec + stroški 

Stroški obsegajo obratovalne stroške kot so strošek vode, elektrike, skupne elektrike, komunalne storitve, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, itd. 

4. Ostali pogoji in pravila

Najemna pogodba se podpiše z izbranim ponudnikom v 15 dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb. 

Izbrani ponudnik mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba skladno s osmim odstavkom 50. člena ZSPDSLS-1. 

Najemno razmerje se sklepa za nedoločen čas z odpovednim rokom 3 mesece. V obdobju dveh let od sklenitve pogodbe se revalorizira najemnina. Najemnina in obratovalni stroški se plačujejo mesečno.

Najemna pogodba bo vsebovala tudi sankcije (pogodbeno kazen) za primer kršitve pogodbene obveznosti najemnika, s katerimi se zagotavlja uresničevanje vsebine dejavnosti v predmetu najema.

Kavarna (sklop 1) se oddaja v najem za izvajanje gostinske dejavnosti, ki naj bi po vsebini tematsko ustrezala lokaciji kavarne v sklopu gradu in naj bi omogočala organizacijo pogostitev ali dodatno gostinsko ponudbo za namen organizacije porok ali drugih dogodkov v kongresni dvorani ali grajskem parku.

Poročna in kongresna dvorana (sklop 2) se oddaja v najem za izvajanje organizacije in izvedbe poročnih obredov in  za namen kulturnih dogodkov, poslovnih srečanj, predavanj in drugih dogodkov, ki po vsebini tematsko ustrezajo lokaciji dvorane v sklopu gradu.

Trgovina lokalnih izdelkov z lekarno (sklop 3) se oddaja v najem za izvajanje trgovske dejavnosti, ki po vsebini ustreza lokaciji trgovine v sklopu gradu in v katerih se kot primarno ponuja na prodaj lokalne izdelke s področja Občine Preddvor oz. Gorenjske. 

Galerija (sklop 3) se oddaja v najem za izvajanje dejavnosti razstav, ki tematsko ustrezajo lokaciji galerije v sklopu gradu.

V kavarni in na porokah se streže vino iz vinske kleti Dornberg, razen vrst vina, ki ga vinska klet ne zagotavlja, lahko najemnik kupi na prostem trgu.

Za pogostitve se prioritetno uporablja izdelke iz ponudbe grajske trgovine in lekarne.

Delovni čas odprtja je celo leto. Spremembe potrjuje in usklajuje Zavod za turizem. Najemnina se prilagaja odpiralnim časom.

Lastnik nepremičnine, Občina Preddvor, in upravljalec nepremičnine, Zavod za turizem, imata  pravico skupno do 10 krat letno brezplačno uporabo vseh navedenih prostorov po predhodni najavi, ki pa ne izključujejo izvajanje ostalih dejavnosti najemnika - na primer poroke, obratovanje kavarne, tiskarne in podobno. Termini in aktivnosti se uskladijo najmanj mesec dni pred izvedbo.

Za sklop 1 in 2 mora ponudnik navesti predloge sodelovanja pri promocijskih in protokolarnih dogodkih (srečanja delegacij na ravni občine, grajski dnevi, dogodki v decembru, festivali, …) Občine Preddvor ali Zavoda za turizem. Dogodki so v obojestranskem interesu, zato lahko ponudnik navede na primer nižje cene za dogodke, promocijska postrežba hrane in pijače, …

Najemnik mora predložiti ustrezne reference. Kot ustrezne reference se štejejo dokazila in referenčne izjave, ki potrjujejo najemnikovo usposobljenost in izkušnje pri izvajanju primerljivih dejavnosti in organizaciji dogodkov, ki ustrezajo vsebini, kateri so namenjeni prostori, ki se oddajajo v najem. 

5. Rok za oddajo ponudb

Ponudbo se pošlje priporočeno po pošti na naslov Zavod za turizem Preddvor, Dvorski trg 3, 4205 Preddvor.

Ponudbo se pošlje v zaprti kuverti s pripisom » Ne odpiraj – Ponudba - Razpis grad«.  Na zadnji strani kuverte mora biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika.

Ponudbe pošljite do najkasneje 17.  5. 2021.

6. Rok veljavnosti ponudbe, vsebina ponudbe in dokazila

Rok vezanosti ponudnika na ponudbo je 30 dni od roka za oddajo ponudbe.

Ponudba mora vsebovati:
- podatke o ponudniku (fizična oseba, s.p.,  pravna oseba, društvo …),
-  podatke o tem, za kateri sklop prostorov se ponudba oddaja,
- podatke o ponujeni neto ceni najema, ki ne sme biti nižja od izhodiščne neto cene najema iz tč.3 tega razpisa, 
- reference ponudnika, 
- opis vsebine programa, ki bi ga izvajal v predmetu najema in opis vsebine in načina sodelovanja z Občino Preddvor in Zavodom za turizem Preddvor pri izvedbi promocijskih in protokolarnih dogodkov v predmetu najema,
- izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje tega razpisa,
- izjavo ponudnika, da zoper njega ni uveden insolvenčni postopek  (stečaj, prisilna poravnava),
- izjavo ponudnika, da ima poravnane vse davčne obveznosti in da nima neporavnanih denarnih ali nedenarnih obveznosti do Občine Preddvor kot lastnika nepremičnine oz. Zavoda za turizem Preddvor kot upravljalca nepremičnine

7. Odpiranje ponudb 

Javno odpiranje prejetih ponudb bo potekalo v torek, 18. 5. 2021, ob 11. uri na lokaciji Občine Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, v sejni sobi. Odpiranje ponudb vodi komisija. 
Predstavniki ponudnikov se moraj izkazati s pooblastilom ponudnika.

8. Izbira najugodnejšega ponudnika

Izbor najugodnejšega opravi komisija.
Obravnavane bodo le pravočasne in popolne ponudbe. Prepozne ali nepopolne ponudbe se izloči in o tem obvesti ponudnika. Izloči se tudi ponudbe, za katere se ugotovi, da ne izpolnjujejo razpisnih pogojev.
V primeru, da bo prispelo več primerljivih oz. konkurenčnih ponudb, lahko komisija opravi s prvimi tremi najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja. Odločitev o izvedbi pogajanj sprejme komisija takoj po odpiranju ponudb, kolikor pa bi za pregled in preučitev prispelih ponudb potrebovala več časa, se odločitev o izvedbi pogajanj in datum ter lokacija pogajanj naznani naknadno v roku 8 dni.
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je poleg višine ponujene najemnine tudi vsebina dejavnosti, ki jo ponudnik kot najemnik namerava izvajati v prostoru, za najem katerega je oddal ponudbo za najem.
Pri kriteriju vsebina dejavnosti se bo presojalo na podlagi ocene in preučitve predloženega vsebine programa ponudnika, predlogov sodelovanja med Občino Preddvor, Zavodom za turizem Preddvor in ponudnikom ter referenc ponudnika.
Prednost pri najemu imajo ponudniki, ki oddajo ponudbo za več sklopov hkrati.

9. Pravila javnega zbiranja ponudb

Javno zbiranje ponudb se izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS št. 31/018).
V postopku javnega zbiranja ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.

Za povezano osebo se štejejo:
- fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsto do kateregakoli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu , zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne;
- fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja;
- pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov 
- druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca. 

10. Dodatne informacije o predmetu oddaje

Za vse dodatne informacije v zvezi s predmetom oddaje in njegovim ogledom je pristojna Ernesta Koprivc – Zavod za turizem Preddvor, ki je dosegljiva na e-pošto  ernesta.koprivc@visitpreddvor.si, od dneva objave tega razpisa  do roka za oddajo ponudb. 
Organizator javnega zbiranja ponudb je brez odgovornosti za škodo upravičen ustaviti postopek (deloma ali v celoti)  do sklenitve pogodbe. 

Zavod za turizem Preddvor
UTRINKI

iz Preddvora


Kraj pod Storžičem, dvatisočakom Kamniško-Savinjskih Alp, privlači s posebnimi energijami, ki jih tod zagotovo začutijo tudi mladoporočenci.

Preddvor vabi s številnimi legendami, predvsem pa omogoča sproščena pohajkovanja. Tu je izhodišče številnih planinskih poti. Povzpnite se na okoliške vrhove ali ostanite na dolinskih cestah in raziščite skrivnosti gradov, ki se nahajajo v tej občini.


>> Poglej več

© Zavod za turizem Preddvor. Vse pravice pridržane.
Izvedba: MMstudio