Javni razpis za direktorja Zavoda za turizem Preddvor

Na podlagi Statuta Zavoda za turizem Preddvor, Svet Zavoda za Turizem Preddvor objavlja javni razpis za položaj

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA (M/Ž) "ZAVOD TURIZEM PREDDVOR"

 

1. Pogoji za opravljanje dela:

 • ima najmanj 7. (univerzitetna- star program) oziroma 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe ter dve leti in pol delovnih izkušenj ali najmanj visoko strokovno oziroma 1. bolonjsko stopnjo in pet let delovnih izkušenj,
 • ima ustrezno področje izobrazbe, za kar se šteje področje turističnih, družboslovnih ali sorodnih ved,
 • ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnem položaju,
 • ima organizacijske in vodstvene sposobnosti, kar dokazuje s preteklim delom,
 • izkazuje aktivno znanje slovenskega jezika, angleškega jezika ter dveh jezikov sosednjih držav (nemščina, italijanščina, madžarščina, hrvaščina),
 • ima vsaj 3 leta izkušenj na področju izvajanja turističnih dejavnosti, kot je npr. razvoj turističnih produktov, organizacija večjih prireditev in /ali oblikovanje in trženje turističnih produktov, in/ali na področju priprave podjetniških projektov. Kot pridobljene izkušnje se štejejo tudi izkušnje pridobljene na eno stopnjo nižji izobrazbi od zahtevane v prvi alineji,
 • izkazuje znanje uporabe računalnika.

2. Kandidati morajo predložiti program dela zavoda za mandatno obdobje 5 let.

3. Poleg pogojev iz 1. točke morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • morajo biti državljani Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

4. K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:

 • fotokopijo osebnega dokumenta,
 • izjava o državljanstvu,
 • fotokopijo potrdila o izobrazbi ter drugih pridobljenih kompetencah,
 • fotokopijo delovne knjižice oz. dokumentov, iz katerih je razvidna delovna doba ter vodilni položaj (kopija pogodbe,...),
 • življenjepis kandidata, iz katerega so razvidne izkušnje s področja turizma oziroma podjetništva (zaželjena so dokazila kot npr. potrjene reference s strani izvajalca projekta/programa in podobno, drugo),
 • dokazila o znanju jezikov (npr.: spričevala, potrdila o zaključku tečaja jezika, o bivanju v tujini, dokazil o dosedanjem delu ali o pripravi projektov v tujem jeziku,…),
 • potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
 • izjavo, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje,
 • program dela zavoda za mandatno obdobje (5 let),
 • druga dokazila in certifikati, ki bi lahko vplivali na potek zaposlitve.

5. Od kandidatov se pričakuje, da imajo organizacijske, vodstvene, komunikacijske sposobnosti ter poznavanje področja dela, za katerega kandidirajo.

6. Kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje in jih bo svet zavoda uvrstil v ožji izbor bo izbirna komisija z njimi opravila razgovor.

7. Ne glede na določbe 1. in tretje točke tega javnega razpisa, si skladno s 17. členom statuta Zavoda za turizem Preddvor pridržuje pravico da ne sprejme nobenega kandidata s tega javnega razpisa.

8. Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 5 let s poskusno dobo 6 mesecev.

9. Javni razpis se objavi pri Zavodu RS za zaposlovanje in na spletnih straneh Občine Preddvor ter Zavoda za turizem Preddvor.

10. Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev se pošljejo priporočeno po pošti v 15 dneh od objave pri Zavodu RS za zaposlovanje oz. najkasneje do 30. 3. 2022 na naslov: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, z oznako: ''Prijava na javni razpis za direktorja ZT Preddvor  – Ne odpiraj!''

11. Svet zavoda bo obravnaval samo pravočasne, ustrezno označene in priporočeno poslane prijave. Kandidati, ki bodo oddali nepopolne vloge bodo, pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vlog je 5 dni.  

12. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni  najkasneje v 30 dneh po končanem izbirnem postopku.

Zapisi v moški slovnični obliki veljajo kot nevtralni za moške in ženske.

Rok Šimenc
Predsednik Sveta Zavoda

 

 

Naloge direktorja Zavoda za turizem Preddvor

Direktor/ica Zavoda za turizem bo poleg pravilnosti in zakonitosti poslovanja odgovoren tudi za izvedbo dogodkov in aktivnosti, ki jih Zavod opredeli v letnem načrtu dela. Zavod nima drugih zaposlenih, tako bo direktor izvedbo načrtoval samostojno ter s pomočjo začasnih in občasnih del po pogodbi, študentskim delom in drugo.

Delo direktorja v skladu z akti Zavoda obsega predvsem:

 • organizira in vodi delo in poslovanje Zavoda;
 • predstavlja in zastopa Zavod;
 • odgovarja za zakonitost dela Zavoda;
 • pripravlja predloge za organe Zavoda in izvaja njihove sklepe;
 • daje poročilo o rezultatih poslovanja po letnem obračunu in sestavlja poslovna poročila;
 • v skladu z letnim poslovnim načrtom Zavoda odloča o porabi sredstev ter nabavi in prodaji osnovnih sredstev;
 • odloča o izdajanju publikacij Zavoda v okviru sredstev, predvidenih za ta namen z letnim poslovnim načrtom;
 • na podlagi programov organizira dogodke v skladu s programom, ki jih skladno s statutom lahko izvaja Zavod,
 • na podlagi programov skrbi za izvedbo dogodkov občinskega pomena in ostalih prireditev in projektov;
 • skrbi za razvoj turizma v občini, povezovanja turističnih ponudnikov in razvoja turističnih produktov Občine Preddvor;
 • ukrepa v primeru motenj v poslovanju;
 • sprejema ukrepe za preprečevanje nastanka škode;
 • odloča o zaposlitvi in sklepa pogodbe o zaposlitvi na podlagi programa o zaposlovanju;
 • sprejema akte in navodila v okviru svojih pristojnosti;
 • opravlja druge zadeve, za katere tako določa statut, akt o ustanovitvi Zavoda ali drug splošni akt Zavoda.

 

Predsednik Sveta ZT Preddvor
Rok Šimenc