Na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3, 65/08 in 40/12-ZUJF) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 (78/13 popr.)) Javni zavod za turizem Preddvor, Goričica 8, 4205 Preddvor, objavlja prosto strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas

Turistični informator II (m/ž)

1. Pogoji za opravljanje dela:

 • ima najmanj 7. (univerzitetna- star program) oziroma 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe ter tri leta delovnih
  izkušenj ali najmanj višješolska (prejšnja) oziroma višja strokovna in pet let delovnih izkušenj,
 • ima ustrezno področje izobrazbe, za kar se šteje področje turističnih, družboslovnih ali sorodnih ved,
 • ima organizacijske sposobnosti, kar dokazuje s preteklim delom,
 • izkazuje aktivno znanje slovenskega jezika, angleškega jezika ter dodatnega tujega jezika (nemščina, italijanščina, madžarščina, hrvaščina),
 • ima vsaj 3 leta izkušenj na področju izvajanja turističnih dejavnosti, kot je npr. razvoj turističnih produktov, organizacija večjih prireditev in /ali oblikovanje in trženje turističnih produktov, in/ali na področju priprave podjetniških projektov. Kot pridobljene izkušnje se štejejo tudi izkušnje pridobljene na eno stopnjo nižji izobrazbi od zahtevane v prvi alineji,
 • izkazuje znanje uporabe računalnika,
 • zahtevan izpit B kategorije.

2. Delovno področje ter naloge:

 • izvaja dogovorjene naloge s področja informiranja gostov v domačem in tujih jezikih,
 • sodelovanje pri pripravi in usklajevanju terminov prireditev,
 • izvaja in organizira dogodke ter prireditve na destinaciji,
 • sodelovanje pri pripravi in izvajanju programov na področju turizma,
 • opravlja gostinske storitve, ki so v upravljanju Zavoda za turizem,
 • posreduje informacije potencialnim gostom preko interneta, telefonsko ali pisno,
 • opravlja dela informatorja na sejmih in drugih prireditvah doma in v tujini,
 • zbira vse informacije o turističnih prireditvah na našem območju in izven,
 • redno oglašuje na vseh promocijskih kanalih zavoda,
 • sodeluje pri oblikovanju turistično informacijskih materialov,
 • zbira in spremlja tekoče turistične informacije v destinaciji,
 • vnaša podatke v računalniško bazo podatkov,
 • sodeluje s turističnim gospodarstvom območja,
 • sodeluje z ostalimi turističnimi območji,
 • sodelovanje pri izvedbi inventure,
 • tesno sodeluje s sorodnimi službami pri turističnih ponudnikih,
 • koordinira in posreduje delo lokalne vodniške službe,
 • posreduje rezervacije nočitev,
 • posreduje rezervacije za gostinske lokale in ostalo,
 • dostojno predstavlja turistično ponudbo kraja gostom,
 • prodaja artikle po navodilih vodje in vodi evidenco o prodaji,
 • pripravlja dnevno poročilo o prejeti gotovini in jo odvaja v skladu z navodili,
 • opravljanje druge naloge, iste ali podobne stopnje zahtevnosti, po nalogu direktorja.

3. Poleg pogojev iz 1. točke morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • morajo biti državljani Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

4. K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:

 • fotokopijo osebnega dokumenta,
 • izjava o državljanstvu,
 • fotokopijo potrdila o izobrazbi ter drugih pridobljenih kompetencah,
 • fotokopijo delovne knjižice oz. dokumentov, iz katerih je razvidna delovna doba oz. dokazilo o samozaposlenosti,
 • življenjepis kandidata (elektronski naslov), iz katerega so razvidne izkušnje s področja turizma oziroma podjetništva(zaželena so dokazila kot npr. potrjene reference s strani izvajalca projekta / programa in podobno, drugo),
 • dokazila o znanju jezikov (npr.: spričevala, potrdila o zaključku tečaja jezika, o bivanju v tujini, dokazil o dosedanjem delu ali o pripravi projektov v tujem jeziku, …),
 • potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
 • izjavo, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje,
 • druga dokazila in certifikati, ki bi lahko vplivali na potek zaposlitve.

5. Od kandidatov se pričakuje, da imajo organizacijske in komunikacijske sposobnosti za opravljanje dela tako samostojno kot v ekipi ter poznavanje področja dela, za katerega kandidirajo.

6. Kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje in jih bo svet zavoda uvrstil v ožji izbor, bo izbirna komisija z njimi opravila razgovor.

7. Izbrani kandidat bo imenovan za določen čas 1 (enega) leta, s polnim delovnim časom, gibljivim urnikom, s poskusno dobo 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja.

8. Javni razpis se objavi pri Zavodu RS za zaposlovanje in na spletnih straneh Občine Preddvor ter Zavoda za turizem Preddvor.

9. Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev se pošljejo priporočeno po pošti v 15 dneh od objave pri Zavodu RS za zaposlovanje na naslov: Zavod za turizem Preddvor, Goričica 8, 4205 Preddvor, z oznako: ‘’Prijava na javni razpis za Turističnega informatorja II – Ne odpiraj!’’

10. Komisija bo obravnavala samo pravočasne, popolne, ustrezno označene in priporočeno poslane prijave.

11. Kandidati bodo o izboru / ne izboru pisno po elektronski pošti obveščeni najkasneje v 10 dneh po zaključenem postopku izbire.

Zapisi v moški slovnični obliki veljajo kot nevtralni za moške in ženske.

Zavod za turizem Preddvor
Ernesta Koprivc, direktorica